Ny fôrverthund i 2017

Vårvindens Eventyr Kira - Utført

Vårvindens Yggdrasil Frigg - Utført

Ny fôrverthund i 2017.  Vårvindens Hunter.  Vi gleder oss!